چنانچه ما را دوست دارید
به دوستانتان بگویید
نامش:
ایمیلش:
sweete Baby Gender
مامان و بچه
اگر چه پسر یا دختر دار بودن با خداوند است، اما او راه هایی پیش روی آدم نهاده تا بدین گونه شانس این کار را افزایش دهد.
"چه خوب می شد می تونستیم کاری کنیم تا شانس دختر یا پسردار شدن کودک آینده مان را بیشتر کنیم" این ، شاید در گذشته بیشتر به رویایی شبیه بوده، اما اکنون ، بسیار به واقعیت نزدیک تر شده است

آيا باردار هستيد ؟
از آنجاییکه، آدمی همواره کنجکاو بوده تا پسر یا دختر بودن نوزاد درون شکم خود را بداند، ما هم باورهای گوناگون میان مردمان سرزمین ها را بصورت تست "درست/ نادرست" آماده کرده ايم تا با کمک آن، پیش از رفتن به سونوگرافی – پرتو دادن به بچه تان- دختر یا پسر بودن آن را پیش بینی کنید.
من دوست دارم کوچولوم یک؟        
پیشینیان ما
تلاش برای پسر یا دختردار شدن پیشینه ایی دارد به درازای خود انسان، آن هم با کمک روشهايي که هيچ پايه درست و حسابی ندارند! مانند خوابيدن با تبر يا نزديکي در نور ماه آنچه در ادامه مي آيد پاره اي از اين روشهاست که نیاکان به ظاهر متفکر ما از خود دروکرده اند.

بیشتر بدونم

mom and baby