چنانچه ما را دوست دارید
به دوستانتان بگویید
نامش:
ایمیلش:
History titlr
به نظر مي رسد تلاش در جهت تعيين جنسيت قدمتي به اندازه خود بشر دارد! آنهم با روشهايي که هيچ پايه و اساسي ندارند از جمله خوابيدن با تبر يا نزديکي در نور ماه! آنچه در ادامه مي ايد، پاره اي از اين روشهاست که پدران به ظاهر متفکر ما! براي دست بردن در سيستم آفرينش از خود ساخته اند بد نيست از خواندن آنها لذتي ببريد ;)

در قرون وسطي مردم براي تولد فرزند پسر زنان مي بايست مخلوطي از شراب و خون شير را مي نوشيدند و در زير قرص کامل ماه در حاليکه يک راهب بزرگ دعا مي خواند با شوهر خود نزديکي مي کردند.

يکي از روش های مربوط به پسر دار شدن كه مي گويند بقراط گفته است اين بود كه، مرد مي بايست بيضه سمت راست خود را با نخ محکم ببندد!

ارسطواینگونه مي انديشيد که در نزديكي هر کس قدرت بيشتري داشته باشد او جنسيت بچه را تعيين مي کند، وي حتي او آب و هوا را در تعيين جنسيت بچه مؤثر مي دانست و مي گفت: " اگر عمل نزديکي هنگام باد شمال صورت گيرد، بچه پسر خواهد بود تا هنگام باد جنوب، چون باد جنوب مرطوبتر است!

زنان ساکن جزاير پولو براي داشتن بچه پسر پيش از نزديکي پوشاك مردانه مي پوشيدند!

پاره اي از مردم سلسله کوههاي اسپارت در کشور آلمان با خود يک تبر به بستر مي بردند تا صا حب فرزند پسر شوند!

شايد اكنون این ها براي تان خنده دار باشد و با چيزهايي كه در دبیرستان خوانده ايد و يا در اينترنت ديده ايم بگوید كه تنها پاره ایی آدم که مخشان ايراد دارد این چیزها را درست می دانند، اما از آنجايي كه آن هنگام به اين روش ها باور داشته اند و با همه اميد و آرزو اجرا مي كردند گاهي هم درست از آب در مي آمد..!